Show/Hide
IMPORTANT
GCC responds to the Coronavirus Outbreak. GCC has moved to remote online instruction.

 

If you are experiencing symptoms, call your primary care physician or urgent care facility first. For the latest COVID-19 information from the Los Angeles County Department of Public Health or call 211 (24/7).

 

The CalWORKs Parents Program

Lifting Glendale families out of poverty through education!

calworks heart

 COVID-19 UPDATE

Due to COVID-19, the CalWORKs Parents Program will serve students online and by phone only until further notice. We are still here to support you, though. 

  • Please note GAIN will give CalWORKs students exemptions if you are not able to complete your participation hours due to COVID-19 issues. This means you will not be in trouble with your GAIN Worker if you cannot complete your hours. Please contact your GAIN Worker for an exemption. 

  • We can complete all of your GAIN and childcare documents by email.  Please email us your documents from your student email address.

  • EMAIL YOUR GAIN DOCUMENTS TO aedwards@glendale.edu

  • If you need help, have questions, or need to talk with your GCC CalWORKs Case Manager or Counselor, we are here to help you. Please email or call us.   

How to contact us:

Internet: www.glendale.edu/calworks

Email: aedwards@glendale.edu

Meet online: https://cccconfer.zoom.us/my/aarinedwards

Phone: (818) 660-6118 

Weekly CalWORKs Student Meeting: Every Tuesday at 1:00 p.m.

Click this link to join Student Meeting: https://cccconfer.zoom.us/j/490233035

During this difficult time, your CalWORKs staff sends you our best wishes for the health and safety of your family and our community. Our CalWORKs family is resourceful and strong, and we know that together we will persevere during this difficult time. We look forward to continuing to work with you to achieve your personal, educational, and professional dreams. 

 

 COVID-19 Թարմացում

COVID-19- ի շնորհիվ CalWORKs ծնողների ծրագիրը ուսանողներին կսպասարկի առցանց և հեռախոսով միայն մինչև հետագա ծանուցումը: Մենք դեռ այստեղ ենք ձեզ աջակցելու համար:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, GAIN- ը CalWORKs- ի ուսանողներին կազատի բացառություններ, եթե COVID-19- ի թողարկումների պատճառով չկարողանաք ավարտել ձեր մասնակցության ժամերը: Սա նշանակում է, որ դուք խնդիր չեք ունենա ձեր GAIN- ի աշխատողի հետ, եթե չեք կարողանա լրացնել ձեր ժամերը: Խնդրում ենք կապվել ձեր GAIN- ի աշխատողի հետ `բացառություն ստանալու համար:

Մենք կարող ենք լրացնել ձեր GAIN և մանկան խնամքի բոլոր փաստաթղթերը էլ.փոստով:

Խնդրում ենք ուղարկել մեզ ձեր փաստաթղթերը ձեր ուսանողական
էլ. Փոստի հասցեից:

Եթե օգնության կարիք ունեք, հարցեր ունեք, կամ պետք է զրուցեք ձեր GCC CalOWORKs Case Manager- ի կամ Խորհրդականի հետ, մենք այստեղ ենք, որպեսզի օգնենք ձեզ: Խնդրում ենք ուղարկել մեզ կամ զանգահարել մեզ:

Ինչպես կապնվել մեզ:
Ինտերնետ ՝ www.glendale.edu/calworks
Էլ. Փոստ ՝ aedward@glendale.edu

https://cccconfer.zoom.us/my/aarinedwards
Հեռախոս ՝ (818) 660-6118

Այս դժվարին ժամանակահատվածում ձեր CalWORKs- ի անձնակազմը ձեզ ուղարկում է մեր լավագույն մաղթանքները ՝ ձեր ընտանիքի և մեր համայնքի առողջության և անվտանգության համար: Մեր CalWORKs ընտանիքը տեղեկացված և ուժեղ է, և մենք գիտենք, որ այս դժվարին ժամանակահատվածում մենք միասին կհախտահարենք: Մենք ակնկալում ենք շարունակել աշխատել ձեզ հետ ՝ ձեր անձնական, կրթական և մասնագիտական երազանքները իրականացնելու համար:


rainbow gcc

 

OUR PHILOSOPHY

We believe parents receiving welfare can become economically independent by receiving training, a degree or certificate, practice working in a professional environment, and encouragement and advocacy.

We believe children of welfare parents will thrive as a result of seeing their parents succeed in school and at work.

We are proud of our students and believe in their bright, prosperous, and happy futures.

 

WHY WE ARE HERE

If you are a CalWORKs student, we are here to help you build a life for yourself and your children on a foundation of education.


If you are a County Worker,
we are here provide your participants with the training they need to be in compliance with GAIN and to move towards self-sufficiency. 

If you are member of the GCC faculty, we are here to facilitate the services that will help your CalWORKs students complete your classes successfully.